Avl
 Fjord logo 25 procent Etisk kodeks, avl
Indledning

Det etiske kodeks gælder for såvel foreningsledelsen   (bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og officials) som dommere og   udstillere, idet det samler de skrevne og uskrevne regler om fair play,   gensidig respekt og ordentlig opførsel på og uden for bedømmelsespladserne.

Det etiske kodeks skal ses som et supplement til de gældende   regelsæt om stambogsføring og kåring samt avlsmålet, således at alle   implicerede kender rammer og regler for eksteriørbedømmelsen.

Det er målsætningen med bedømmelsen, at denne skal være åben og   gennemskuelig, og at intet skal være givet på forhånd. Dermed skabes et   udstiller- og medlems-engagement, som er væsentligt for avlens fortsatte   udbredelse og popularitet.

Ved eksteriørbedømmelse vurderes hesten i relation til   avlsmålet. Det er vigtigt, at udstilleren forstår bedømmelsen. Dommerne er   derfor pålagt et stort ansvar med at dømme hestene retfærdigt og give   karakteristik på en sådan måde, at udstillerne føler, at de har fået en   retfærdig og kompetent bedømmelse.

Forenings-ledelse samt officials

Foreningsledelsen har ansvaret for organisering og afvikling af   bedømmelser og skaber på afgørende måde grundlaget for at arrangementer med   eksteriørbedømmelse kan finde sted.

Foreningsledelsen har ansvaret for den grundlæggende uddannelse   af eksteriørdommere og for at vedligeholde dommergruppens færdigheder gennem   videreuddannelse.

Foreningsledelsen har ansvaret for, at der afholdes et årligt   møde mellem dommere og foreningsledelse, hvor årets bedømmelser drøftes.   Disse drøftelser forbliver interne. Det samme gør drøftelserne på de møder,   der holdes som afslutning på et kåringsarrangement.

Foreningsledelsen har ansvaret for udpegning af dommerhold til   foreningens arrangementer. Der udpeges en dommerformand, der har til ansvar   at sikre en hurtig og smidig afvikling af bedømmelsen, herunder inddrage alle   dommere i drøftelserne.

Foreningsledelsen har ansvaret for, at de formelle og etiske   regler efterleves i hele organisationen og pligt til, såfremt dette ikke er   tilfældet, at tage hånd om den/de personer, der bryder reglerne. Dette   foregår internt mellem de implicerede parter.

Foreningsledelsen har ansvaret for, at eventuelle tvister løses   retfærdigt og omgående i overensstemmelse med organisationens regler og   procedurer og med inddragelse af alle implicerede.

Foreningsledelsens enkelte medlemmer har pligt til ikke at søge   at fremme egne interesser eksempelvis ved udpegning af dommere.

Foreningsledelsens enkelte medlemmer bør bevare en høj standard   for personlig opførsel i og uden for foreningsregi – dvs. være opmærksom på   betydningen af at være en rollemodel, der er med til at forme holdninger og   værdier i hele foreningen.

Dommere

En dommers opgave er at sikre en retfærdig og fair bedømmelse i   overensstemmelse med avlsmålet og foreningens regelsæt samt under   karakteristikken at begrunde bedømmelsesresultatet på en sådan måde at   udstillerne føler, at de har fået en retfærdig og kompetent bedømmelse.

En dommer skal være upartisk og retfærdig og dømme uden   hensyntagen til egeninteresser.

En dommer skal dømme uden hensyntagen til hestens afstamning,   ejer og opdrætter. Det er ikke god dommeretik at medbringe kataloget   (informationer om hestene) i ringen.

En dommer behandler alle udstillere ens (eksempelvis kaldes   hestene frem ved nummer og ikke trækkerens navn med mindre samtlige trækkeres   navne er dommerne bekendt og anvendes).

Bedømmelse, drøftelser i dommerholdet og notatskrivning bør være   afsluttet, inden næste hest kaldes i ringen.

En dommer diskuterer ikke under bedømmelsen med hverken   udstillere eller publikum.

En dommer/dommersekretær skal være opmærksom på, når der gives   karakteristik, at kritik skal være konstruktiv.

Uden for ringen og efter bedømmelsen skal en dommer aldrig nægte   at besvare spørgsmål, der forklarer og uddyber bedømmelsen.

En dommer tager ansvaret for de beslutninger, der tages i   dommerholdet, såvel ved enighed som ved flertalsafgørelser.

En dommer opfører sig altid kollegialt over for andre dommere.   Eventuel uenighed om bedømmelser og grundlaget for disse debatteres kun   mellem dommere og foreningsledelse, og ikke under overværelse af udstillere   og publikum.

En dommer udtaler sig aldrig nedsættende om hverken heste, ejere   eller opdrættere.

En dommer skal være opmærksom på, hvordan socialt samvær med   personlige bekendte/venner blandt ejere og opdrættere inden bedømmelsen kan   tolkes af andre, som ikke hører til i kredsen af dommerens bekendte og venner.  

En dommer bør bevare en høj standard for personlig opførsel i og   uden for foreningsregi – dvs. være opmærksom på betydningen af at være en   rollemodel, der er med til at forme holdninger og værdier i hele foreningen.

En dommer bærer ikke under bedømmelsen tøj med stutterilogo   eller lokalforeningslogo. Det eneste logotøj, der accepteres, er tøj med   Fjordhesten Danmark’s logo.

Udstillere/ mønstrere

En udstiller/mønstrer bør overholde såvel avlens regelsæt,   herunder de vejledende mønstringsregler som de almindelige regler for   hestevelfærd.
I Fjordhesten Danmark er der blevet tradition for, at mønstrerne er iført   hvide skjorter/bluse og bukser og evt. gult slips.

Heste skal udstilles velsoignerede og i passende foderstand.   Heste, der ikke lever op til disse krav, kan nægtes bedømmelse.

En udstiller/mønstrer må ikke forsøge at sløre aftegn eller   foretage andre kosmetiske ændringer end almindelig soignering. Hvad angår   hovene, så må disse ikke påføres farve eller almindeligt hovfedt/-olie uden   farve, før hesten er set på fast bund.  

Uhensigtsmæssig håndtering af hesten og overdreven brug af pisk   kan medføre bortvisning fra bedømmelsespladsen.  

Under fremvisning af hestene må en mønstrer ikke genere de   øvrige heste på udstillingen/i holdet. Eksempelvis må en mønstrer ikke under   skridt på volten genere en forangående hest ved f.eks. at presse denne. Sker   dette, har dommerne pligt til at gribe ind.

En udstiller/mønstrer bør respektere de afgørelser, som træffes   af dommere (evt. af foreningsledelsen).

En udstiller/mønstrer bør vise værdighed, både når han modtager   en bedømmelse han er tilfreds med og en bedømmelse han er utilfreds med.   Eksempelvis forlades ringen ikke før hele holdet går.

Klagenævn

Såfremt et medlem ønsker at klage over forhold, der omfattes af   det etiske kodeks, sendes en skriftlig klage til formanden for Fjordhesten   Danmark, som har pligt til straks at videresende klagen til de to øvrige   medlemmer af forretningsudvalget og til formanden for avlsudvalget. Disse   fire personer udgør klagenævnet. Ved inhabilitet indtræder formanden for   sportskomiteen. Endvidere kan klagenævnet suppleres med relevant faglig   ekspertise afhængigt af klagens art.

Når klagenævnet har undersøgt sagen og truffet en afgørelse   underrettes klageren og de øvrige i klagen implicerede skriftligt herom,   ligesom eventuelle sanktioner meddeles.

Klagenævnet kan på eget initiativ tage sager op, hvis det   skønnes at personer omfattet af det etiske kodeks har overtrådt dette, og om   fornødent indkalde de involverede til møde med afgørelse og evt. sanktioner   som ovenfor nævnt.

 

Dette regelsæt er udarbejdet af ’etik-arbejdsgruppen’ (fra den daværende bestyrelse: Birgit Mortensen og Annette Ruhoff, fra dommerkollegiet Bjarne Hansen og Jørgen Grimbühler), nedsat af bestyrelsen i Fjordhesten Danmark og regelsættet endeligt godkendt af bestyrelsen den 13. marts 2007.
Senest ajourført af bestyrelsen i februar 2008. I forbindelse med opdatering til Avl 2015 er der sket enkelte sproglige justeringer, eksempelvis er ordet avlskomite erstattet af ordet avlsudvalg, idet generalforsamlingen 2012 afskaffede komiteerne.

14.04.2015
Birgit på vegne af avlsudvalget