Avl
                               Fjord logo 25 procent 

Kåring   – generelt

§1   Formål
    Formålet   med kåringsreglerne er at regelsætte og systematisere avlsarbejdet i   Fjordhesten Danmark, så selektionen resulterer i en realiseret avlsfremgang.
     
§2   Ansvarlig
    Fjordhesten   Danmarks bestyrelse er ansvarlig for, at der hvert år bliver arrangeret   hingstekåring, hoppekåring, vallakkåring,   afkomsfremstillinger/afkomssamlinger og materialprøver/brugsprøver.   Avlsudvalget fastlægger terminer.
     
§3   Kåringskommission
Stk.   1  

Dommerkollegiet   består af samtlige eksaminerede eksteriør-dommere. Ud af dommerkollegiet   sammensætter avlsudvalget årets dommerhold til regional- og landskåring,   blandt andet under hensyntagen til gældende inhabilitetsregler og dommer   ekspertise. Kommissionen består af tre   medlemmer, hvoraf en udpeges som formand. 
Avlsudvalget har bemyndigelse til at invitere gæstedommere, dog maksimalt en   per dommerhold.

Der   bruges tal ved bedømmelsen, i alt ti karakterer for henholdsvis type, hoved   og hals, skulder og manke, overlinie og bagpart, forlemmer, baglemmer,   skridt, trav, galop og helhedsindtryk.

Stk.2  

Grundlaget   for bedømmelserne er Fjordhesten Danmarks Avlsmål. Avlsmålet ajourføres af   avlsudvalget i samarbejde med bestyrelsen og dommerkollegiet.

Ved   Fjordhesten Danmarks kåringer og 2 års finalen er en dommer inhabil, når   han/hun

-            er opdrætter af, ejer af eller bestyrelsesmedlem i   den forening, der ejer et udstillet dyr

-            er fodervært for et udstillet dyr

-            har været ejer af eller fodervært (lejer) for en udstillet   hingst

-            har økonomisk interesse i et udstillet dyr således   at forstå, at bedømmelsen kan udløse vilkårspenge

-            er husstandsbeslægtet, kæreste med eller familiært   nært beslægtet med opdrætteren/ejeren, medejeren i den periode, hvor   vedkommende har ejet dyret

-            er medejer af heste, der også ejes af ejeren af et   udstillet dyr

Stk.   3  

Ved   husstandsbeslægtet forstås, at dommeren har haft samme bopæl som ejeren i den   periode, hvor vedkommende har ejet dyret.

Ved   familiært nært beslægtet forstås forældre, søskende, børn og svigerbørn samt   svigerforældre.

Endvidere   er en dommer inhabil, når han/hun ved kåring skal bedømme afkom efter en ikke   afgået hingst, der endnu ikke er afkomsvurderet

-            som han/hun selv har opdrættet, er ejer eller   medejer af eller er fodervært for

-            hvor han/hun er husstandsbeslægtet med   opdrætteren/ejeren/medejeren

-            eller hvor han/hun har økonomisk interesse

     
§4   Tilmelding
Stk.   1  

Medlemmer af Fjordhesten Danmark kan anmelde dyr til kåring.

Tilmelding   sker til Fjordhesten Danmark ved at indsende udfyldt tilmeldingsblanket,   originalt ejercertifikat (se fodnote) og anmeldelsesgebyr.
  Størrelse af anmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen.
  
Der kan anmeldes hingste, hopper og vallakker til kåring, såfremt de opfylder   reglerne beskrevet under dette afsnit samt under afsnittene ’Hingstekåring’,   ’Hoppekåring’ og ’Vallakkåring’ og

-            enten opfylder betingelserne for optagelse i   Hovedafsnittets delafsnit D

-            eller har LU-papirer (afstamningsoplysninger)

-            eller har afstamningsoplysninger fra et officielt   anerkendt Fjordheste avlsforbund i et andet EU-land eller i Norge og opfylder   samme krav som kravene til optagelse i Hovedafsnittets delafsnit D.

Heste   i Hovedafsnittets E-register kan således ikke fremstilles til kåring.

Hvad   angår heste fra andre lande end Norge og EU henvises til ’Stambogsføring’   §2A.

Der   udarbejdes katalog over hingste-, hoppe- og vallakkåringerne.

     
§5   Omkåring
    Fremstilling   til omkåring kan finde sted, så ofte ejerne finder det formålstjenligt. Hver gang individet fremstilles for kåringskommissionen klassificeres eller   kasseres det uafhængigt af, hvad kåring det tidligere har opnået. 
Ved hoppernes medaljekåring kan der dog ikke kåres ned.
     
§6   Aftegn
Stk.   1  

Hingste   med andre aftegn end spredte hvide hår kan ikke opnå avlsgodkendelse og   kåring, og hopper og vallakker kan ikke tildeles medalje.

Hvis   hvide hår er samlet (ikke spredte), er aftegnet at betragte som stjerne (i   panden) uanset størrelse.
Hopper med andre aftegn end stjerne (og spredte hvide hår) (f.eks. blis, sok   og lyse hove) kan højst opnå 7 i helhed. 
Dog er lyse hove tilladt hos rødgule og gulblakke individer.
Aftegn skal fremgå af beskrivelsen.

Stk.   2   En   udstiller, der prøver at tilsløre aftegn med farve eller på anden måde   forsøger at skjule aftegn for dommerne, vil blive udelukket fra Fjordhesten   Danmarks arrangementer i en af bestyrelsen fastsat periode.
     
§7   Afkåring
    Bestyrelsen   har bemyndigelse til at afkåre avlsdyr i de tilfælde, hvor det ved en   veterinær undersøgelse er fastslået, at hingsten eller hoppen avler defekt   afkom.
     
§8   Eksteriør indeks
    Fjordhesten   Danmark udregner i samarbejde med SEGES │ Heste eksteriør indeks for samtlige   individer. Hertil benyttes karakteren for helhedsindtryk, idet dog   medaljehopper med en helhedskarakter på 8 tildeles 8,5.
     
§9   Doping
    En   hest må ikke i forbindelse med udstilling og konkurrencer være dopet (dvs.   have fået opkvikkende, beroligende eller smertestillende midler).   Overtrædelse vil medføre udelukkelse fra Fjordhesten Danmarks arrangementer i   en af bestyrelsen fastsat periode.
     
§10   Avlsmål og racebeskrivelse
    Der   henvises til Fjordhesten Danmarks avlsmål.
     
§11   Bortvisning
    Udviser   en hest i forbindelse med bedømmelsen så dårlig opførsel, at den er til fare   for sine omgivelser, kan det medføre bortvisning fra bedømmelsespladsen.

 

Ad §4 stk. 1., 3. linje: det originale ejercertifikat skal ikke medsendes, men alene kopi af ejercertifikatet.Senest ændret ved generalforsamling den 28. marts 2015, hvor §11 blev tilføjet.

I forbindelse med aktuel opdatering er ordet avlskomite udskiftet med ordet avlsudvalg, da avlskomiteerne blev nedlagt ved generalforsamlingen i 2012. Endvidere er ordet vallakkåring tilføjet i sidste linje i §4 stk. 1.


14.04.2015
Birgit på vegne af avlsudvalget