Avl
     Fjord logo 25 procent     Hingstekåringsregler
§1   Selektion
    Selektionen   af hingste består af afstamningsvurdering, eksteriørbedømmelse, materialprøve   og afkomsvurdering.
     
§2   Afstamningskrav m.m.
Stk.   1   Hingsten   skal opfylde kravene omtalt i ’Stambogsføring’ §2. Det kræves desuden, at   mindst tre generationer hopper på række på modersiden skal være   kårede/godkendte/avlsgodkendte/præmierede af et officielt anerkendt Fjordheste   avlsforbund i EU eller i Norge. Moderhoppen tæller ikke med i de tre   generationer. Moderhoppen skal ligeledes være   kåret/godkendt/avlsgodkendt/præmieret af et officielt anerkendt Fjordheste   avlsforbund i EU eller i Norge. 
For hingste fra andre lande gælder samme krav, men   kåringer/avlsgodkendelser/præmieringer skal godkendes efter ansøgning til avlsudvalget.  
Stk.   2   Hingste,   hvor der hos en af forældrene eller bedsteforældrene er konstateret anlæg for   ataksi eller andre arvelige defekter, kan ikke anmeldes til hingstekåring.
Stk.   3   Hingste,   der er brugt eller forsøgt brugt (f.eks. gennem annoncering) til avl i en   periode, hvor de ikke har haft avlsgodkendelse i et officielt anerkendt Fjordheste   avlsforbund, kan ikke fremstilles til avlsgodkendelse eller kåring.
     
§3   Holdopdeling
Stk.   1   Avlsgodkendelse
Hingste på 2 år, 3 år og ældre hingste, der ikke tidligere har haft   avlsgodkendelse, kan tildeles 1-årig avlsgodkendelse.
Stk.2  

Kåring
Hingste   på 4 år og derover med 1-årig avlsgodkendelse eller tidligere avlsgodkendelse   og med bestået materialprøve kan fremstilles til kåring.
Er prøven aflagt i udlandet, skal den godkendes af avlsudvalget efter   ansøgning.

Opnår   en hingst ikke kåring, kan den – uden at skulle bestå materialprøven på ny –   genfremstilles til kåring.

Møder en hingst ikke til materialprøven, eller består den ikke denne med   minimumskravet, kan den – såfremt dette er begrundet i dyrlægedokumenteret   sygdom, fremstilles med henblik på at opnå 1-årig avlsgodkendelse.

Skyldes det ikke dyrlægedokumenteret sygdom, kan den kun møde året efter til en ny   materialprøve.
Hingsten har ikke avlsgodkendelse i det mellemliggende år.

Ved   afmelding fra ordinær kåring med gyldig dyrlægeattest eller ved import af   hingst (godkendt af et officielt anerkendt Fjordheste avlsforbund i et andet   EU-land eller i Norge) efter den ordinære hingstekåring, kan avlsudvalget   arrangere ekstraordinær hingstekåring. Hingsten gives kun tal for   helhedsindtryk og tildeles avlsgodkendelse eller afvises.

Senest   otte dage efter import af en hingst, der ønskes anvendt til avl i Fjordhesten   Danmarks regie, skal dette meddeles avlsudvalget, og hingsten skal   fremstilles ved den første ordinære/ekstraordinære hingstekåring. Hingsten   skal desuden være dyrlægekontrolleret tidligst 14 dage før kåringen i   overensstemmelse med Fjordhesten Danmarks dyrlægekontrol ved den ordinære   hingstekåring (se §4). Hertil skal benyttes Fjordhesten Danmarks standardskema,   der kan downloades fra hjemmesiden (se fodnote).   

Opnår   en EU-hingst avlsgodkendelse/kåring, gælder denne godkendelse med tilbagevirkende   kraft i den pågældende avlssæson.
  
Gebyr for ekstraordinær hingstekåring fastsættes af avlsudvalget/bestyrelsen.
Ved udpegning af dommerhold tages geografiske hensyn.

Hingste   på 4 år og derover inddeles ved hingstekåringen i to hold:

-            4-årige hingste

-            5-årige og ældre hingste

-            Hingste, der har deres 8. bedækningssæson og ikke   har fået godkendt afkomsvurdering (se §6).

Stk.   3   2-årige   hingste, der opnår avlsgodkendelse, og ældre hingste, der opnår   avlsgodkendelse eller kåring, og som ikke tidligere har haft avlsgodkendelse,   skal DNA farvetestes for anlæg for rødgul og grå.
Bestyrelsen kan vælge at teste udvalgte hingste for creme dilution i   tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt hingsten er bærer af genet (f.eks.   en grå hingst efter en ulsblak forældre).
     
§4   Eksteriørbedømmelse
Stk.   1   Avlsgodkendelse/kåring   af hingste forudsætter en helhedskarakter på mindst 8 (ved 9 og 10 i   helhedskarakter kræves en typekarakter på mindst 8).
En avlsgodkendt/kåret hingst må ikke have delkarakterer på under 5 og skal   have mindst 7 i type.
Dyrlægeundersøgelse er obligatorisk.
Stk.   2   Hingste   med abnormiteter ved kønsorganerne, f.eks. drejede testikler, kan ikke   godkendes.
For hingste, der opnår avlsgodkendelse/kåring, er afstamningskontrol ved   hjælp af DNA analyse eller tilsvarende obligatorisk.
     
§5   Materialprøve/køreprøve
    Bestyrelsen   er ansvarlig for, at en evt. materialprøve og/eller køreprøve gennemføres. 
Form og indhold fastsættes af bestyrelsen/avlsudvalget.
Materialprøvedommere udpeges af bestyrelsen/avlsudvalget.
     
§6   Afkomsvurdering
     
A Afkomsvurdering på plads
Stk.   1   Der   kan fremstilles afkom efter hingste, som er optaget i Hovedafsnittets   delafsnit C og A. Anmeldelse sker til avlsudvalget.
Stk.   2  

Afkomssamlingen   skal bestå af mindst 50% af de døtre med pas, udstedt af SEGES │Heste, hvis   mødre mindst har anerkendt far. Udstilleren kan vælge at stille afkom fra en   enkelt årgang eller fra flere årgange og i selvvalgt(e) landsdel(e). 50%   reglen skal opfyldes for hver af de valgte årgange, som på   udstillingstidspunktet befinder sig i hver af de valgte landsdele. Ved   landsdele forstås:

-            Bornholm

-            Sjælland/Lolland-Falster   med øer

-            Fyn/Langeland/Ærø   med øer

-            Nordlige   Jylland (nord for landevejen Århus-Silkeborg-Herning-Ringkøbing)

-            Sydlige   Jylland (syd for landevejen Århus-Silkeborg-Herning-Ringkøbing).

Samlingen   skal bestå af mindst fem stykker afkom, hopper, hingste eller vallakker på 2   år og derover.
Afkomssamling på plads kan stilles senest i hingstens 8. bedækningssæson.

Stk.   3   Individerne   i en afkomssamling skal måles på stang.
Stk.   4   Ved   bedømmelsen anvendes følgende skema:
  10 point med medalje svarende til I klasse 1. grad (24 point)
  9 point med medalje svarende til I klasse 1. grad (23 point)
  8 point med medalje svarende til I klasse 2. grad (22 point)
  7,5 point svarende til I klasse 2. grad (21 point)
  7 point svarende til II klasse 1. grad (20 point)
  6 point svarende til II klasse 1. grad (19 point)
  5 point svarende til II kl. 2. grad (18 point)
  
For at hingsten kan opretholde kåring skal samlingen opnå mindst 7 point.
   
B Administrativ afkomsvurdering
Stk.   5   Hvis   en hingst ved udgangen af 7. bedækningssæson har haft mindst seks stykker   afkom til kåringsbedømmelse, skal der foretages en administrativ   afkomsvurdering.
For at hingsten kan opretholde kåring skal afkommet have opnået mindst 7,2 i   gennemsnit i eksteriør helhedskarakter. I den forbindelse skal mødrenes   gennemsnitlige helhedskarakter oplyses. 
Den administrative afkomsvurdering foretages af avlsudvalget.
     
C Medalje for afkom
Stk.   6   En   hingst tildeles medalje for afkom, uanset om hingsten er afgået, såfremt den   enten har opnået mindst 8 point for afkom eller såfremt mindst otte stykker   afkom, bedømt ved kåring, har 7,7 eller derover i gennemsnit i eksteriør   helhedskarakter.
     
D Konsekvenser af manglende   afkomsvurdering
Stk.   7   En   kåret hingst, der i sin 8. bedækningssæson hverken har en godkendt   afkomsvurdering på plads (§6A) eller en godkendt administrativ   afkomsvurdering (§6B) kan genfremstilles til kåring i dens 8. bedækningssæson   med henblik på at opretholde sin kåring eller kasseres. 
Der gives ikke karakterer ved bedømmelsen. 
I tvivlstilfælde tages hensyn til afkom og sportsresultater.
     
§7   Eksteriør indekstal
Stk.   1  

Efter   hver kåringssæson ajourføres hingstenes eksteriørindeks med resultaterne fra   regional-, medalje- og hingstekåringen. 
  
Er sikkerheden mindst 0,70 eller har hingsten haft mindst 7 bedækningssæsoner   kræves et eksteriør indeks på over 110 for at opretholde kåring.

Er   sikkerheden mindst 0,80 eller har hingsten haft mindst 10 bedækningssæsoner   kræves et eksteriør indeks på over 115 for at opretholde kåring.

Er   sikkerheden mindst 0,90 eller har hingsten haft mindst 15 bedækningssæsoner   kræves et eksteriør indeks på over 120 for at opretholde kåring.

Indekstallene   skal foreligge så betids, at hingsteejerne kan få meddelelse om afkåring inden   den 15.12. Foreligger indekstallene ikke eller er underretning ikke givet   inden den 15.12., kan hingsten opretholde sin godkendelse til avl det   efterfølgende år

Stk.   2   En   anerkendt hingst, der ikke har været på hingstelisten hos et officielt   anerkendt Fjordheste avlsforbund i EU eller i Norge i et eller flere år, og   hvor dette ikke er begrundet i manglende opfyldelse af regler, kan genoptages   såfremt dens eksteriør indeks er mindst 120 og såfremt den ikke er forsøgt   brugt til avl uden for et af ovennævnte avlsforbund i denne periode.
     
§8   Administrativ avlsgodkendelse
    Avlsledelsen   har bemyndigelse til – hvis specielle forhold gør sig gældende (hingstens   farve eller afstamning) – at tildele udvalgte hingste, der ikke opnår   avlsgodkendelse ved fremstilling på ordinær eller ekstraordinær kåring, en   1-årig avlsgodkendelse til et nærmere angivet antal hopper (som evt. kan   defineres hvad angår farve og afstamning).

 

Ved generalforsamlingen 2010 blev desuden vedtaget: Bestyrelsen/avlsudvalget bemyndiges til at kunne afholde forårs hingstekåring.

 

Ad §3 stk. 2, sidste punktum i fjerde sidste tekstafsnit: det nævnte dyrlægeskema ses ikke at have været tilgængeligt på hjemmesiden i 2014. Vil blive fremskaffet og placeret under Avl 2015,

Senest ændret på GF den 28. marts 2015 (§4, gl. stk. 2 udgår, endvidere ændring i §6, dels opdeling i fire sektioner omhandlende hver sit emne dels indholdsmæssige ændringer efter sammensmeltning af GF-forslag 4 og 5, endelig er bestemmelsen om stor afkomssamling i gl. §6 stk. 3 udgået).Efter generalforsamlingen er regelsættet opdateret for så vidt angår §3 stk. 2 (to hold er rettet til tre, da der omtales tre hold – i §6 er der flyttet lidt rundt på tekst i forhold til det først formulerede regelsæt, således at afsnitsoverskriften afgør, hvor de forskellige ting nævnes – i §7 stk. 1 er tilføjet medaljekåring, da helhedskarakterer herfra også indgår i indeks beregningerne - i sidste afsnit af §7 stk. 1 er ordet avlsgodkendelse ændret til kåring, da ’avlsgodkendelse’ sædvanligvis forbindes med yngre avlshingste).

 

14.04.2015
Birgit på vegne af avlsudvalget