Avl
     Fjord logo 25 procent                            Hoppekåringsregler
§1   Selektion
    Selektionen   af hopper består af afstamningsvurdering, eksteriørbedømmelse, brugsprøve og   afkomsvurdering.
     
§2   Afstamningskrav
Stk.   1   Hoppen   skal opfylde kravene omtalt i ’Stambogsføring’ §2. Findes der på modersiden   ikke stambogsførte hopper før 1994 kræves det desuden, at mindst 3   generationer hopper i række, på modersiden, er kårede/avlsgodkendte/præmierede   af et officielt anerkendt Fjordheste avlsforbund i EU eller Norge. For hopper   fra andre lande gælder samme krav, men kåringer/avlsgodkendelser/præmieringer   skal godkendes efter ansøgning til avlsudvalget.
Stk.   2   Afstamningskrav   til godkendelse og optagelse i Forregistret: der henvises til   ’Stambogsføring’ §4, stk. 2a, b og c.
Stk.   3   Hopper   kan afkræves DNA-analyse eller tilsvarende for kontrol af afstamningens   korrekthed.
     
§3   Holdopdeling
   

Ved   den regionale kåring inddeles hopperne i tre hold:

-            3-årige hopper

-            4-årige hopper

-            5-årige og ældre hopper

Ved   medaljekåringen er der et hold:

-            4-årige og ældre hopper

     
§4   Eksteriørbedømmelse
Stk.   1   Hopper,   der opfyldet kravene til optagelse i Hovedafsnittets delafsnit C (stambog)   kan på lokale/regionale kåringspladser kåres med 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 i   helhedsindtryk. 
Hopper skal have mindst 8 i type for at opnå 9 eller 10 i helhedskarakter.
Stk.   2  

Hopper,   der opfylder kravene til optagelse i Forregistret, afsnit F1, F2 eller F3,   kan på lokale/regionale kåringspladser godkendes med 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 i   helhedsindtryk.

Der   kræves dog mindst 7 i typekarakter for optagelse i F1 og 6 i typekarakter for   optagelse i F2 og F3.

Stk.   3   Ved   helhedsindtryk 4 eller derunder afvises hoppen.
Stk.   4   Aftegn:   der henvises til ’Kåring – generelt’ §6.
     
§5   Medaljekåring
   

4-årige   og ældre hopper, som ved regionalkåringen det samme år eller tidligere har   opnået mindst 8 i helhedsindtryk, kan fremstilles ved landskåringen med   henblik på at opnå medalje.

Se dog regler vedr. aftegn: Kåring – generelt §6.

Ved   medaljekåringen tildeles kun hopper, der opnår medalje, nye delkarakterer.

Hopper   kan ikke få medalje, hvis de har en typekarakter under 7, og de skal have   mindst 8 i type for at opnå 9 eller 10 i helhedskarakter.

     
§6   Afkomsvurdering
Stk.   1   Efter   hopper optaget i Hovedafsnittets delafsnit C og A kan der fremstilles   afkomssamling. 
Afkomssamlingerne bedømmes i forbindelse med regionalkåringen eller   landskåringen, og bedømmelsen foretages så vidt muligt af   hoppekåringsdommerne.
Stk.   2   I   samlinger med mindst 4 stk. afkom kan der indgå et stykke afkom, der er   afgået eller eksporteret. Det er dog en forudsætning, at der foreligger en   erklæring herom fra afkommets sidste ejer. Såfremt der er tale om et dyr, der   eksporteres før bedømmelse ved dansk kåring, vurderer avlsudvalget, om dyret   kan indgå i samlingen.
Stk.   3   Ved   bedømmelsen lægges der vægt på de enkelte hestes kvalitet og samlingens   ensartethed og dermed hoppens konstaterede avlsværdi.
Stk.   4  

Der   anvendes følgende bedømmelsesskala:

Guldmedalje for afkom
Af det stambogsførte afkom skal mindst fem stykker være kåret med medalje   eller for hingstes vedkommende være kåret med mindst 8 i helhed. Samlingen   skal være meget ensartet, og der skal være mindst to forskellige fædre til   det fremstillede afkom.

Sølvmedalje for afkom
De udstillede heste i samlingen (mindst fire stk.) skal for hoppers og   vallakkers vedkommende mindst have opnået 8 i eksteriør helhedskarakter ved   kåring. Hingste skal mindst have avlsgodkendelse. Samlingen skal være   ensartet, og der skal være mindst to forskellige fædre til det fremstillede   afkom.

Bronzemedalje for afkom
Det stambogsførte afkom (mindst 3 stk.) skal have opnået mindst 7,5 i   gennemsnitlig eksteriør helhedskarakter ved kåring. Hingste skal mindst have   avlsgodkendelse.

Stk.   5   Anmeldelse, katalog og bedømmelse
Anmeldelse af afkomssamlinger efter hopper sker på tilsvarende måde og til   samme tid som regionalkåringen/landskåringen. 
Kataloget for hoppekåringen omfatter en fuldstændig afkomsfortegnelse for de   hopper, som møder med afkomssamling.
Der udarbejdes en samlet bedømmelse og beskrivelse af afkomssamlingen i   forbindelse med bedømmelsen.

 

Senest ændret på GF marts 2013.

Efter generalforsamlingen 28.03.2015 er regelsættet opdateret, eksempelvis er ordet lokal kåring udgået og erstattet med regional kåring (jf. beslutning på generalforsamling for år tilbage).

14.04.2015
Birgit på vegne af avlsudvalget