2005

Fjordhesten Danmark

Hingstekåringsregler

§1

 

Selektion

   

Selektionen af hingste består af afstamningsvurdering, eksteriørbedømmelse, materialprøve og afkomsvurdering.

§2

 

Afstamningskrav m.m.

   

Der henvises til ’Stambogsføring’ §2B.

Mødre skal være kåret med mindst 6 i helhed (II kl. A for hopper kåret i 2004 eller tidligere). Bestyrelsen kan dog, hvis særlige forhold gør sig gældende, give dispensation.

Hingste, hvor der hos en af forældrene eller bedsteforældrene er konstateret anlæg for ataksi eller andre arvelige defekter, kan ikke anmeldes til hingstekåring

Hingste, der er forsøgt brugt (f.eks. gennem annoncering) til avl i en periode, hvor de ikke har haft avlsgodkendelse i et officielt anerkendt fjordhesteavlsforbund, kan ikke fremstilles til avlsgodkendelse eller kåring.

§3

 

Holdopdeling

Stk.1

 

Forbesigtigelse
Hingste på 2 år og ældre, som ikke har avlsgodkendelse, kan møde til en frivillig forbesigtigelse i forbindelse med den ordinære hoppekåring på en af de lokale pladser. Her bedømmes hingsten af hoppekåringsdommerne, og ejer/udstiller får underretning om den er bevaringsværdig for senere at blive fremstillet til avlsgodkendelse.

Hvis en hingst opfylder Fjordhesten Danmarks øvrige regelsæt, vil den altid kunne tilmeldes avlsgodkendelse/kåring ved den årlige hingstekåring.

Stk.2

 

Avlsgodkendelse
Hingste på 2½år kan tildeles 1-årig avlsgodkendelse og skal møde året efter til en fornyet avlsgodkendelse.
Hingste på 3½ år og ældre kan tildeles 1-årig avlsgodkendelse, såfremt hingsten har bestået en af bestyrelsen godkendt køreprøve.

Stk.3

 

Kåring
Hingste på 4 år og derover med 1-årig avlsgodkendelse skal møde til materialprøve. Såfremt hingsten består en af bestyrelsen godkendt materialprøve, kan den fremstilles til kåring.

Opnår en hingst ikke kåring, kan den - uden at skulle bestå materialprøven på ny - genfremstilles til kåring det efterfølgende år. Hingsten har ikke bedækningstilladelse i det mellemliggende år.

Møder en hingst ikke til stationsafprøvningen eller består hingsten ikke materialprøven, kan den - såfremt udeblivelsen/den manglende beståelse - er begrundet i dyrlægedokumenteret sygdom, fremstilles med henblik på at opnå 1-årig avlsgodkendelse.

Møder en hingst til stationsafprøvningen eller dumper hingsten, uden at dette skyldes sygdom, kan den kun møde året efter til en ny materialprøve. Hingsten har ikke bedækningstilladelse i det mellemliggende år.

Ved afmelding fra ordinær kåring med gyldig dyrlægeattest eller ved import af hingst (godkendt af et officielt anerkendt Fjordhesteavlsforbund i et andet EU-land eller i Norge) efter den ordinære hingstekåring, kan bestyrelsen arrangere ekstraordinær hingstekåring, mod ejers dækning af udgifter. Hvis muligt, fungerer det sidst benyttede hingstekåringsdommerhold. Hingsten bedømmes ikke med tal men tildeles avlsgodkendelse eller afvises. Senest 8 dage efter import af en hingst, der ønskes anvendt til avl i Fjordhesten Danmarks regi, skal dette meddeles bestyrelsen, og hingsten skal fremstilles ved den første ordinære/ekstraordinære hingstekåring.

Hingste på 4 år og derover inddeles ved hingstekåringen i to hold:

4-årige

5-årige og ældre

§4

 

Eksteriørbedømmelse

   

Hingste kåres med 8, 9 eller 10 i helhed (ved 9 og 10 i helhedsindtryk kræves en type karakter på mindst 8).

Avlsgodkendelse af 2½-årige hingste forudsætter helhedskarakter på mindst 7 i kombination med en af bestyrelsen/avlsledelsen fastsat samlet minimumspointsum. Endvidere skal hingsten have mindst 7 i type som betingelse for avlsgodkendelse/kåring.

Avlsgodkendelse af 3½-årige og ældre hingste forudsætter helhedskarakter på mindst 8.

Kåring forudsætter helhedskarakter på mindst 8.

En godkendt hingst må ikke have delkarakterer på under 5

Dyrlægeundersøgelse er obligatorisk. Hingste med drejede testikler kan ikke godkendes.

For hingste, der opnår avlsgodkendelse/kåring er afstamningskontrol ved hjælp af blodprøver, DNA-analyse eller tilsvarende obligatorisk.

Danskfødte hingste, der opnår avlsgodkendelse, skal være brændemærkede eller chipmærkede.

§5

 

Materialprøve

   

Bestyrelsen er ansvarlig for materialprøvens gennemførelse

Materialprøven er en stationsafprøvning af minimum en måneds varighed, som afvikles i efterårsmånederne (august, september, oktober). Den afsluttes med en af bestyrelsen godkendt prøve. Resultaterne fra prøven samt en udtalelse fra prøvelederen skal offentliggøres i det først mulige nummer af "Fjordhesten".

Materialprøvedommere vælges af generalforsamlingen.

§6

 

Afkomsvurdering

   

Der kan fremstilles afkom efter hingste, som er optaget i Hovedafsnittets delafsnit C og A. Anmeldelse sker til Fjordhestens Danmarks sekretariat.

Stk.2

 

For at opretholde kåring skal en hingst

enten senest i dens 6. bedækningssæson have haft mindst seks stykker afkom til kåring/avlsgodkendelse, og dette afkom skal have opnået mindst 7,0 i gennemsnit i helhedskarakter (sønner, der er afvist før 2003,  tæller dog ikke med)

eller stille afkomssamling efter gældende regler og have opnået mindst 20 point.

Stk.3

 

Såfremt en hingst tildeles 19 point eller derunder, kan den stille ny afkomssamling. Opnår denne mindst 20 point, kan hingsten genoptages på hingstelisten, såfremt den opfylder krav til indekstal (se stk. 11) og såfremt den ikke er forsøgt anvendt til avl uden for et officielt anerkendt avlsforbund det pågældende år.

Stk.4

 

Dispensation kan gives, såfremt hingsten ikke har tilstrækkeligt afkom.

Dispensationsansøgning skal sendes til Fjordhesten Danmarks sekretariat senest 1. maj det år, hvor afkom skal stilles.

Stk.5

 

Almindelig afkomssamling

Afkomssamlingen skal bestå af mindst 50% af de døtre med afstamningscertifikat, udstedt af Landscentret, Heste, hvis mødre mindst har anerkendt far. Udstilleren kan vælge at stille afkom fra en enkelt årgang eller fra flere årgange. 50% reglen skal opfyldes for hver af de valgte årgange, som på udstillingstidspunktet befinder sig i den pågældende landsdel.
Sjælland regnes i så henseende som en landsdel. Hvad angår resten af landet udgør det afkom, der befinder sig inden for en afstand af 70 km fra hingstens virkested de enkelte bedækningsår, udvælgelsesgrundlaget.

Samlingen skal bestå af mindst fem stykker afkom, hopper, hingste eller vallakker på 2 år og derover.

Stk.6

 

Individerne i en almindelig afkomssamling skal måles og målene bekendtgøres sammen med beskrivelsen af samlingen.

Stk.7

 

Stor afkomssamling

Efter hingste med danskfødt afkom på 6 år og derover kan der kun fremstilles stor afkomssamling bestående af mindst 15 hopper,  hingste eller vallakker på 2 år og derover, heraf mindst fem stykker afkom på 5 år og derover.

Stk.8

 

Ved bedømmelsen anvendes følgende skala:

I klasse 1. grad   (24 og 23 point)

I klasse 2. grad   (22 og 21 point)

II klasse 1. grad  (20 og 19 point)

II klasse 2. grad  (18 og 17 point)

III klasse             (16 og 15 point)

Stk.9

 

En hingst tildeles medalje for afkom, uanset om hingsten er afgået, såfremt den enten har opnået mindst I kl. 2. grad med 22 point for afkom eller såfremt mindst seks stykker afkom, bedømt ved kåring, har 7,5 eller derover i gennemsnit i helhedskarakter (sønner, der er afvist før 2003 tæller dog ikke med).

§7

 

Indekstal

   

Efter hver kåringssæson ajourføres hingstenes indekstal med resultaterne fra hoppe- og hingstekåringen samt vallakbedømmelsen.

Afviste hingste skal indgå i indeks beregningerne.

Hingste med avlsindeks på 110 og derunder samt en sikkerhed på mindst 0,70 afkåres.

Hingste med avlsindeks 110 og derunder samt en sikkerhed på under 0,70 afkåres, såfremt de har haft syv eller flere bedækningssæsoner.

Er sikkerheden over 0,80, eller har hingsten haft mindst 10 bedækningssæsoner, kræves et avlsindeks på over 115 for at opretholde kåring.

Er sikkerheden over 0,90, eller har hingsten haft mindst 15 bedækningssæsoner, kræves et avlsindeks på over 120 for at opretholde kåring.

 

Indekstallene skal foreligge så betids, at hingsteejerne kan få meddelelse om afkåring inden den 01.12. Foreligger indekstallene ikke eller er underretning ikke givet inden den 01.12., kan hingsten opretholde sin avlsgodkendelse det efterfølgende år.

 

Stk.2

 

En anerkendt hingst, der ikke har været på hingstelisten i et eller flere år, og hvor dette ikke er begrundet i manglende opfyldelse af regler, kan genoptages, såfremt dens eksteriør indeks er mindst 120 og såfremt den ikke er forsøgt brugt til avl uden for et officielt anerkendt avlsforbund i den periode, den har været ude af hingstelisten.

§8

 

Administrativ avlsgodkendelse

   

Avlsledelsen har bemyndigelse til – hvis specielle forhold gør sig gældende (hingstens farve eller afstamning) - at tildele udvalgte hingste, der ikke opnår avlsgodkendelse ved fremstilling på ordinær eller ekstraordinær kåring, en 1-årig avlsgodkendelse til et nærmere angivet antal hopper (som eventuelt kan defineres hvad angår farve og afstamning).
Ordningen med administrativ tildeling af 1-årig avlsgodkendelse træder i kraft med virkning fra hingstekåringen 1999.

     
   

Gældende efter generalforsamlingen 2005