2005

Fjordhesten Danmark

Hoppekåringsregler

§1

 

Selektion

   

Selektion af hopper består af afstamningsvurdering, eksteriørbedømmelse, brugsprøve og afkomsvurdering.

§2

 

Afstamningskrav

Stk.1

 

Afstamningskrav til kåring: der henvises til ’Stambogsføring’ §2B.

Stk.2

 

Afstamningskrav til  avlsgodkendelse og optagelse i Forregisteret: der henvises til ’Stambogsføring’ §4, stk. 2a, b og c.

Stk.3

 

Hopper kan afkræves blodprøvetest, DNA-analyse eller tilsvarende for kontrol af afstamningens korrekthed.

§3

 

Holdopdeling

   

Ved lokalkåringen inddeles hopperne i tre hold:

3-årige hopper

4-årige hopper

5-årige og ældre hopper

Ved medaljekåringen er der et hold:

4-årige og ældre hopper.

§4

 

Eksteriørbedømmelse

Stk.1

 

Hopper, der opfylder kravene til optagelse i Hovedafsnittets delafsnit C (stambog) kan på lokale/regionale kåringspladser kåres med 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 i helhedsindtryk.

Stk.2

 

Hopper, der opfylder kravene til optagelse i Forregistret, afsnit F1, F2 eller F3, kan opnå avlsgodkendelse.

Det kræves, at hoppen har opnået mindst 5 i helhed. For optagelse i F1 kræves for hopper med kun godkendt far desuden mindst typekarakteren 6.

Stk.3

 

Ved helhedsindtryk 4 eller derunder afvises hoppen.

Stk.4

 

4-årige og ældre hopper, som ved lokalkåringen det samme år eller tidligere har opnået mindst 8 i helhedsindtryk, kan fremstilles ved landskåringen med henblik på at opnå medalje. Se dog regler vedr. aftegn: Kåring – generelt §6.

Stk.5

 

Aftegn: der henvises til ’Kåring – Generelt’ §6.

§5

 

Brugsprøver

   

For at kunne fremstilles til bedømmelse ved medaljekåringen skal hoppen have bestået en af bestyrelsen godkendt brugsprøve.

§6

 

Afkomsvurdering

Stk.1

 

Efter hopper optaget i Hovedafsnittets delafsnit C og A kan der fremstilles afkomssamling.

Afkomssamlingerne bedømmes i forbindelse med lokalkåringen eller landskåringen og bedømmelsen foretages så vidt muligt af hoppekåringsdommerne.

Stk.2

 

I samlinger med mindst 4 stk. afkom kan der indgå eet stykke afkom, der er afgået eller eksporteret. Det er dog en forudsætning, at der foreligger en erklæring herom fra afkommets sidste ejer. Såfremt der er tale om et dyr, der eksporteres før bedømmelse ved dansk kåring, vurderer avlsledelsen, om dyret kan indgå i samlingen.

Stk.3

 

Ved bedømmelsen lægges der vægt på de enkelte hestes kvalitet og samlingens ensartethed og dermed hoppens konstaterede avlsværdi.

Stk.4

 

Der anvendes følgende bedømmelsesskala:

Guldmedalje

Af det stambogsførte afkom skal mindst fem stykker være kåret (hopper)/bedømt (vallakker)  med medalje eller for hingstes vedkommende være kåret med mindst 8 i helhed. For samlingen som helhed gælder, at de enkelte heste hver for sig skal kunne opnå mindst 23 point vurderet efter landsdelsskueniveau.

Sølvmedalje for afkom

De udstillede heste i samlingen (mindst fire stk.) skal for hoppers og vallakkers vedkommende mindst have opnået 8 i helhed ved kåring/vallakbedømmelse. Hingste skal mindst have avlsgodkendelse. Samlingen bør kunne opnå mindst 23 point vurderet efter landsdelsskueniveau.

Bronzemedalje for afkom

Det stambogsførte afkom (mindst 3 stk.) skal have opnået mindst 7 i gennemsnit ved kåring/vallakbedømmelse.

Stk.5

 

Anmeldelse, katalog og bedømmelse

   

Anmeldelse af afkomssamlinger efter hopper sker på tilsvarende måde og til samme tid som hoppekåringen/landskåringen.

Kataloget for hoppekåringen omfatter en fuldstændig afkomsfortegnelse for de hopper, som møder med afkomssamling.

Der udarbejdes en samlet bedømmelse og beskrivelse af afkomssamlingen i forbindelse med bedømmelsen.

     
   

Gældende efter generalforsamlingen 2005