2010

Etisk kodeks for Fjordhesten Danmark, avl

 

 

Det etiske kodeks gælder for såvel foreningsledelsen (bestyrelsesmedlemmer, komitemedlemmer og officials) som dommere og udstillere, idet det samler de skrevne og uskrevne regler om fair play, gensidig respekt og ordentlig opførsel på og uden for bedømmelsespladserne.

 

Det etiske kodeks skal ses som et supplement til de gældende regelsæt om stambogsføring og kåring samt avlsmålet, således at alle implicerede kender rammer og regler for eksteriørbedømmelsen.

 

Det er målsætningen med bedømmelsen, at denne skal være åben og gennemskuelig og at intet skal være givet på forhånd. Dermed skabes et udstiller- og medlems-engagement, som er væsentligt for avlens fortsatte udbredelse og popularitet.

 

Ved eksteriørbedømmelse vurderes hesten i relation til avlsmålet. Det er vigtigt, at udstilleren forstår bedømmelsen. Dommerne er derfor pålagt et stort ansvar med at dømme hestene retfærdigt og give karakteristik på en sådan måde, at udstillerne føler, at de har fået en retfærdig og kompetent bedømmelse

 

 

Foreningsledelsen (bestyrelsesmedlemmer og komitemedlemmer) samt officials

 

Foreningsledelsen har ansvaret for organisering og afvikling af bedømmelser og skaber på afgørende måde grundlaget for at arrangementer med eksteriørbedømmelse kan finde sted.

 

Foreningsledelsen har ansvaret for den grundlæggende uddannelse af eksteriørdommere og for at vedligeholde dommergruppens færdigheder gennem videreuddannelse.

 

Foreningsledelsen har ansvaret for at der afholdes et årligt møde mellem dommere og foreningsledelse, hvor årets bedømmelser drøftes. Disse drøftelser forbliver interne. Det samme gør drøftelserne på de møder, der holdes som afslutning på et kåringsarrangement.

 

Foreningsledelsen har ansvaret for udpegning af dommerhold til foreningens arrangementer. Der udpeges en dommerformand, der har til ansvar at sikre en hurtig og smidig afvikling af bedømmelsen, herunder inddrage alle dommere i drøftelserne.

 

Foreningsledelsen har ansvaret for, at de formelle og etiske regler efterleves i hele organisationen og pligt til, såfremt dette ikke er tilfældet, at tage hånd om den/de personer, der bryder reglerne. Dette foregår internt mellem de implicerede parter.

 

Foreningsledelsen har ansvaret for, at eventuelle tvister løses retfærdigt og omgående i overensstemmelse med organisationens regler og procedurer og med inddragelse af alle implicerede.

 

Foreningsledelsens enkelte medlemmer har pligt til ikke at søge at fremme egne interesser eksempelvis ved udpegning af dommere.

 

Foreningsledelsens enkelte medlemmer bør bevare en høj standard for personlig opførsel i og uden for foreningsregi – dvs. være opmærksom på betydningen af at være en rollemodel, der er med til at forme holdninger og værdier i hele foreningen.

 

 

Dommere

 

En dommers opgave er at sikre en retfærdig og fair bedømmelse i overensstemmelse med avlsmålet og foreningens regelsæt samt under karakteristikken at begrunde bedømmelsesresultatet på en sådan måde at udstillerne føler, at de har fået en retfærdig og kompetent bedømmelse.

 

En dommer skal være upartisk og retfærdig og dømme uden hensyntagen til egeninteresser.

 

En dommer skal dømme uden hensyntagen til hestens afstamning, ejer og opdrætter. Det er ikke god dommeretik at medbringe kataloget (informationer om hestene) i ringen.

 

En dommer behandler alle udstillere ens (eksempelvis kaldes hestene frem ved nummer og ikke trækkerens navn med mindre samtlige trækkeres navne er dommerne bekendt og anvendes).

 

Bedømmelse, drøftelser i dommerholdet og notatskrivning bør være afsluttet, inden næste hest kaldes i ringen.

 

En dommer diskuterer ikke under bedømmelsen med hverken udstillere eller publikum.

 

En dommer/dommersekretær skal være opmærksom på, når der gives karakteristik, at kritik skal være konstruktiv.

Uden for ringen og efter bedømmelsen skal en dommer aldrig nægte at besvare spørgsmål, der forklarer og uddyber bedømmelsen.

 

En dommer tager ansvaret for de beslutninger, der tages i dommerholdet, såvel ved enighed som ved flertalsafgørelser.

 

En dommer opfører sig altid kollegialt over for andre dommere. Eventuel uenighed om bedømmelser og grundlaget for disse debatteres kun mellem dommere og foreningsledelse, og ikke under overværelse af udstillere og publikum.

 

En dommer udtaler sig aldrig nedsættende om hverken heste, ejere eller opdrættere.

 

En dommer skal være opmærksom på, hvordan socialt samvær med personlige bekendte/venner blandt ejere og opdrættere inden bedømmelsen kan tolkes af andre, som ikke hører til i kredsen af dommerens bekendte og venner.

 

En dommer bør bevare en høj standard for personlig opførsel i og uden for foreningsregi – dvs. være opmærksom på betydningen af at være en rollemodel, der er med til at forme holdninger og værdier i hele foreningen.

 

En dommer bærer ikke under bedømmelsen tøj med stutterilogo eller lokalforeningslogo. Det eneste logotøj, der accepteres, er tøj med Fjordhesten Danmark’s logo.

 

Udstillere/mønstrere

 

En udstiller/mønstrer bør overholde såvel avlens regelsæt, herunder de vejledende mønstringsregler som de almindelige regler for hestevelfærd.
I Fjordhesten Danmark er der blevet tradition for, at mønstrerne er iført hvide skjorter/bluse og bukser og evt. gult slips.

 

Heste skal udstilles velsoignerede og i passende foderstand. Heste, der ikke lever op til disse krav, kan nægtes bedømmelse.

 

En udstiller/mønstrer må ikke forsøge at sløre aftegn eller foretage andre kosmetiske ændringer end almindelig soignering. Hvad angår hovene, så må disse ikke påføres farve eller almindeligt hovfedt/-olie uden farve, før hesten er set på fast bund.

 

Uhensigtsmæssig håndtering af hesten og overdreven brug af pisk kan medføre bortvisning fra bedømmelsespladsen.

Under fremvisning af hestene må en mønstrer ikke genere de øvrige heste på udstillingen/ i holdet. Eksempelvis må en mønstrer ikke under skridt på volten genere en forangående hest ved f.eks. at presse denne. Sker dette, har dommerne pligt til at gribe ind.

 

En udstiller/mønstrer bør respektere de afgørelser, som træffes af dommere (evt. af foreningsledelsen).

 

En udstiller/mønstrer bør vise værdighed, både når han modtager en bedømmelse han er tilfreds med og en bedømmelse han er utilfreds med. Eksempelvis forlades ringen ikke før hele holdet går.

 

 

Klagenævn

 

Såfremt et medlem ønsker at klage over forhold, der omfattes af det etiske kodeks, sendes en skriftlig klage til formanden for Fjordhesten Danmark, som har pligt til straks at videresende klagen til de to øvrige medlemmer af forretningsudvalget og til formanden for avlskomiteen. Disse fire personer udgør klagenævnet. Ved inhabilitet indtræder formanden for sportskomiteen. Endvidere kan klagenævnet suppleres med relevant faglig ekspertise afhængigt af klagens art.

Når klagenævnet har undersøgt sagen og truffet en afgørelse underrettes klageren og de øvrige i klagen implicerede skriftligt herom, ligesom eventuelle sanktioner meddeles.

 

Klagenævnet kan på eget initiativ tage sager op, hvis det skønnes at personer omfattet af det etiske kodeks har overtrådt dette, og om fornødent indkalde de involverede til møde med afgørelse og evt. sanktioner som ovenfor nævnt.

 

 

Regelsættet er udarbejdet af ’etik-arbejdsgruppen’, nedsat af bestyrelsen i Fjordhesten Danmark, og endeligt godkendt af bestyrelsen den 13. marts 2007.

Senest ajourført af bestyrelsen februar 2008.