2011

Hingstekåringsregler

§1

 

Selektion

   

Selektionen af hingste består af afstamningsvurdering, eksteriørbedømmelse, materialprøve og afkomsvurdering.

§2

 

Afstamningskrav m.m.

   

Hingsten skal opfylde kravene omtalt i ´Stambogsføring´ §2. Det kræves desuden at mindst 3 generationer hopper på række, på modersiden, skal være kårede/avlsgodkendte/præmierede af et officielt anerkendt fjordheste avlsforbund i EU eller i Norge. Moderhoppen tæller ikke med i de 3 generationer. Moderhoppen skal ligeledes være kåret/avlsgodkendt/præmieret af et officielt anerkendt fjordheste avlsforbund i EU eller i Norge. For hingste fra andre lande gælder samme krav, men kåringer/avlsgodkendelser/præmieringer skal godkendes efter ansøgning til avlskomitéen

Hingste, hvor der hos en af forældrene eller bedsteforældrene er konstateret anlæg for ataksi eller andre arvelige defekter, kan ikke anmeldes til hingstekåring

Hingste, der er forsøgt brugt (f.eks. gennem annoncering) til avl i en periode, hvor de ikke har haft avlsgodkendelse i et officielt anerkendt fjordhesteavlsforbund, kan ikke fremstilles til avlsgodkendelse eller kåring.

§3

 

Holdopdeling

Stk.1

 

Avlsgodkendelse
Hingste på 2 år kan tildeles 2-årig avlsgodkendelse. Hingste på 3 år kan tildeles 1-årig avlsgodkendelse. Dette gælder også ældre hingste, der ikke tidligere har haft avlsgodkendelse. Det er således frivilligt om man fremstiller en 3-års hingst, der som 2-års har fået avlsgodkendelse.

Er en hingst forhindret i at gennemføre køreprøven, grundet dyrlægedokumenteret sygdom, kan den fremstilles til besigtigelse med henblik på bevaringsværdighed. Den har ikke avlsgodkendelse det følgende år

Stk.2

 

Kåring
Hingste på 4 år og derover med 1-årig, eller tidligere, avlsgodkendelse kan møde til materialprøve. Såfremt hingsten består denne med en af avlskomiteen fastsat minimumsgrænse kan den fremstilles til kåring.

Er prøverne aflagt i udlandet, skal disse godkendes af avlskomiteen, efter ansøgning.

Opnår en hingst ikke kåring, kan den - uden at skulle bestå materialprøven på ny - genfremstilles til kåring.

Møder en hingst ikke til materialprøven eller består den ikke denne med minimumskravet, kan den - såfremt dette er begrundet i dyrlægedokumenteret sygdom, fremstilles med henblik på at opnå 1-årig avlsgodkendelse.

Skyldes det ikke dyrlægedokumenteret sygdom, kan den kun møde året efter til en ny materialprøve. Hingsten har ikke avlsgodkendelse i det mellemliggende år.

Ved afmelding fra ordinær kåring med gyldig dyrlægeattest eller ved import af hingst (godkendt af et officielt anerkendt Fjordhesteavlsforbund i et andet EU-land eller i Norge) efter den ordinære hingstekåring, kan avlskomiteen arrangere ekstraordinær hingstekåring. Hingsten gives kun tal for helhedsindtryk og tildeles avlsgodkendelse eller afvises.

Senest 8 dage efter import af en hingst, der ønskes anvendt til avl i Fjordhesten Danmarks regi, skal dette meddeles avlskomiteen, og hingsten skal fremstilles ved den første ordinære/ekstraordinære hingstekåring. Hingsten skal desuden være dyrlægekontrolleret tidligst 14 dage før kåringen i overensstemmelse med Fjordhesten Danmarks dyrlægekontrol ved den ordinære hingstekåring (se § 4). Hertil skal benyttes Fjordhesten Danmarks standardskema, der kan downloades fra hjemmesiden.Opnår en EU-hingst avlsgodkendelse/kåring gælder denne godkendelse med tilbagevirkende kraft i den pågældende avlssæson. Gebyr for ekstraordinær hingstekåring fastsættes af Avlskomiteen. Ved udpegning af dommerhold tages geografiske hensyn.

Hingste på 4 år og derover inddeles ved hingstekåringen i to hold:

4-årige

5-årige og ældre

§4

 

Eksteriørbedømmelse

   

Avlsgodkendelse/kåring af hingste forudsætter en helhedskarakter på mindst 8 (ved 9 og 10 i helhedskarakter kræves en typekarakter på mindst 8).

En avlsgodkendt/kåret hingst må ikke have delkarakterer på under 5 og skal have mindst 7 i type

Dyrlægeundersøgelse er obligatorisk.

Hingste med abnormiteter ved kønsorganerne, feksdrejede testikler kan ikke godkendes.

For hingste, der opnår avlsgodkendelse/kåring er afstamningskontrol ved hjælp af blodprøver, DNA-analyse eller tilsvarende obligatorisk.

§5

 

Materialprøve/Køreprøve

   

Bestyrelsen er ansvarlig for materialprøvens/køreprøvens gennemførelse.

Form og indhold fastsættes af bestyrelsen/avlskomiteen.

Materialprøvedommere udpeges af avlskomiteen.

§6

 

Afkomsvurdering

   

Der kan fremstilles afkom efter hingste, som er optaget i Hovedafsnittets delafsnit C og A. Anmeldelse sker til Fjordhesten Danmarks sekretariat.

Stk.2

 

For at opretholde kåring skal en hingst

enten senest i dens 8. bedækningssæson stille afkomssamling efter gældende regler og samlingen opnå mindst 7 point

eller i dens 8. bedækningssæson være administrativt afkomsvurderet, dvs. have haft mindst seks stykker afkom til kåringsbedømmelse, og dette afkom skal have opnået mindst 7,2 i gennemsnit i eksteriørhelhedskarakter.

Stk.3

 

Såfremt en hingst tildeles 19 point eller derunder, kan den stille ny afkomssamling. Opnår denne mindst 7 point, kan hingsten genoptages på hingstelisten, såfremt den opfylder krav til indekstal (se stk. 11) og såfremt den ikke er forsøgt anvendt til avl uden for et officielt anerkendt avlsforbund det pågældende år.

Stk.4

 

Dispensation kan gives, såfremt hingsten ikke har tilstrækkeligt afkom.

Dispensationsansøgning skal sendes til Fjordhesten Danmarks sekretariat senest 1. maj det år, hvor afkom skal stilles.

Stk.5

 

Almindelig afkomssamling

Afkomssamlingen skal bestå af mindst 50% af de døtre med pas, udstedt af Landscentret Heste, hvis mødre mindst har anerkendt far. Udstilleren kan vælge at stille afkom fra en enkelt årgang eller fra flere årgange og i selvvalgt(e) landsdele(e). 50% reglen skal opfyldes for hver af de valgte årgange, som på udstillingstidspunktet befinder sig i hver af de valgte landsdele.

Samlingen skal bestå af mindst fem stykker afkom, hopper, hingste eller vallakker på 2 år og derover.

Ved landsdele forstås:

Bornholm

Sjælland/Lolland-Falster med øer

Fyn/Langeland/Ærø med øer

Nordlige Jylland (Nord for landevejen Århus-Silkeborg-Herning-Ringkøbing)

Sydlige Jylland (Syd for landevejen Århus-Silkeborg-Herning-Ringkøbing)

Stk.6

 

 

Individerne i en almindelig afkomssamling skal måles på stang.

 

Stk.7

 

Stor afkomssamling

Efter hingste med danskfødt afkom på 6 år og derover kan der kun fremstilles stor afkomssamling bestående af mindst 15 hopper, hingste eller vallakker på 2 år og derover, heraf mindst fem stykker afkom på 4 år og derover.

 

Stk.8

 

Ved bedømmelsen anvendes følgende skala:

 

10 med medalje svarende til I klasse 1. grad (24 point)

9 med medalje svarende til I klasse 1. grad (23 point)

8 med medalje svarende til I klasse 2. grad (22 point)

7,5 svarende til I klasse 2. grad (21 point)

7 svarende til II klasse 1. grad (20 point)

6 svarende til II klasse 1. grad (19 point)

5 svarende til II klasse 2. grad (18 point)

Stk.9

 

 

En hingst tildeles medalje for afkom, uanset om hingsten er afgået, såfremt den enten har opnået mindst 8 point for afkom eller såfremt mindst otte stykker afkom, bedømt ved kåring, har 7,7 eller derover i gennemsnit i eksteriørhelhedskarakter.

§7

 

Eksteriørindekstal

   

Efter hver kåringssæson ajourføres hingstenes eksteriørindeks med resultaterne fra regional- og hingstekåringen.

Er sikkerheden mindst 0,70, eller har hingsten haft mindst 7 bedækningssæsoner, kræves et eksteriørindeks på over 110 for at opretholde kåring.

Er sikkerheden mindst 0,80, eller har hingsten haft mindst 10 bedækningssæsoner, kræves et eksteriørindeks på over 115 for at opretholde kåring.

Er sikkerheden mindst 0,90, eller har hingsten haft mindst 15 bedækningssæsoner, kræves et eksteriørindeks på over 120 for at opretholde kåring.

 

Indekstallene skal foreligge så betids, at hingsteejerne kan få meddelelse om afkåring inden den 15.12. Foreligger indekstallene ikke eller er underretning ikke givet inden den 15.12., kan hingsten opretholde sin avlsgodkendelse det efterfølgende år.

 

Stk.2

 

En anerkendt hingst, der ikke har været på hingstelisten hos et officielt anerkendt fjordhesteavlsforbund i EU eller i Norge, i et eller flere år , og hvor dette ikke er begrundet i manglende opfyldelse af regler, kan genoptages, såfremt dens eksteriør indeks er mindst 120 og såfremt den ikke er forsøgt brugt til avl uden for et af ovennævnte avlsforbundi denne periode.

§8

 

Administrativ avlsgodkendelse

   

Avlsledelsen har bemyndigelse til – hvis specielle forhold gør sig gældende (hingstens farve eller afstamning) - at tildele udvalgte hingste, der ikke opnår avlsgodkendelse ved fremstilling på ordinær eller ekstraordinær kåring, en 1-årig avlsgodkendelse til et nærmere angivet antal hopper (som eventuelt kan defineres hvad angår farve og afstamning).

 

Senest ændret ved Generalforsamlingen 2011

Ved generalforsamlingen 2010 blev desuden vedtaget:

Bestyrelsen/avlskomiteen bemyndiges til at kunne afholde forårshingstekåring.