Foreningen

Fjordhesten Danmark – Vedtægt

 

§1

 

Foreningens formål er at fremme avlen og øge interessen for brug af fjordheste.

§2

 

Formålet søges opnået

1.

Ved varetagelse af avlens interesser over for organisationer og kompetente myndigheder i ind- og udland.

2.

Ved at registrere og stambogsføre avlsdyr, herunder afholde kåringer/avlsarrangementer.

3.

Ved at arrangere/være medarrangør af stævner for fjordhesteryttere og kuske såvel nationale (herunder regionale) som internationale

4.

Gennem PR-arbejde for racen.

5.

Ved at yde medlemmerne hjælp og vejledning.

§3

 

Personer, institutioner og lokale foreninger, som anerkender foreningens formål og vedtægt, kan optages som ordinære medlemmer. Et ordinært medlemskab giver en stemme ved foreningens generalforsamlinger.

Til det ordinære medlemskab kan knyttes et familiemedlemskab.

Familiemedlemskabet giver en stemme, på medlemskabet kan registreres ægtefælle /samlever samt børn under 18 år. Hvis der ønskes to stemmer knyttet til et familiemedlemskab, skal kontingentet for stemme nr. 2 svare til differencen mellem kontingent for personligt medlemskab x 2 og familiemedlemskabet.

Børn og unge under 24 år kan optages som juniormedlem uden stemmeret. Ved udgangen af det år, hvor medlemmet fylder 24, overgår juniormedlemskabet til ordinært medlemskab.

Et ordinært medlem, der er fyldt 65 år, kan på anmodning fortsætte medlemskabet som seniormedlem uden stemmeret. Medlemskabet ændres fra det efterfølgende foreningsår. Tilsvarende kan personer, der er fyldt 65 år, optages som senior-medlemmer uden stemmeret.

Personer med bopæl i udlandet kan optages som udlandsmedlemmer uden stemmeret. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Endvidere kan bestyrelsen udnævne æresmedlemmer.

Alle, der ønsker at fremstille dyr til kåring, skal være medlem af foreningen.

Medlemmer kan optages til enhver tid, men udmeldelse skal ske skriftligt til formanden inden 1. december.

§4

 

Det årlige medlemsbidrag fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§5

 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§6

 

Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen for en periode på to år.
To medlemmer vælges specielt mhp. at varetage avlens interesser. (Ved det første valg efter denne vedtægtsbestemmelse vælges det ene medlem for to år og det andet for et år).
To medlemmer vælges specielt mhp. at varetage sportens interesser. (Ved det første valg efter denne vedtægtsbestemmelse vælges det ene medlem for to år og det andet for et år).
Tre medlemmer vælges uden specielle ansvarsområder. (Ved det første valg efter denne vedtægtsbestemmelse vælges de to medlem for to år og det ene medlem for et år).
Medlemmer over 18 år er valgbare.
 
Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formanden kan ikke have dobbeltmandat.  De her nævnte tre eller fire personer udgør forretningsudvalget.  Bestyrelsen bør tilstræbe, at både avl og sport er repræsenteret i forretningsudvalget. 
 
Stk. 3
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Et avlsudvalg og et sportsudvalg bør altid nedsættes.
Beslutningskompetencen ligger i forretningsudvalg/bestyrelse efter indstilling fra de respektive udvalg.  

 

§7

 

Bestyrelsen kan ikke optage lån uden generalforsamlingens godkendelse.

§8

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og dens afgørelse kan ikke indankes for nogen domstol.

§9

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april.

Indvarsling skal ske skriftligt til medlemmerne mindst 10 dage forud.Ved skriftligt forstås også via mail eller offentliggjort på foreningens hjemmeside. 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning og skal afholdes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

§10

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlem(mer) til avlsområdet  jf. §6 stk. 1
8. Valg af bestyrelsesmedlem(mer) til sportsområdet  jf. §6 stk. 1
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlem(mer)  jf. § 6 stk. 110. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (valgperiode 1 år) 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant

12. Aktivitetsplan for det kommende år

13. Eventuelt

 

 

Ad pkt. 6.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 1. februar og skal meddeles i indvarslingen til general-forsamlingen.
Forslag kan fremsættes af ethvert medlem.

Det er en forudsætning for forslagets behandling på generalforsamlingen, at forslagsstilleren eller et andet medlem, der er til stede, kan begrunde det.

§11

 

Afstemningen sker ved personligt fremmøde og foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller 1/4 af de mødte ønsker den skriftlig. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

§12

Stk. 1

Hvis et medlem modarbejder foreningens interesser, kan bestyrelsen efter forudgående undersøgelse ekskludere vedkommende som medlem. Til sådan beslutning kræves enighed af den samlede bestyrelse. Det pågældende medlem er dog berettiget til at kræve den trufne beslutning om eksklusion forelagt generalforsamlingen til endelig afgørelse. Det pågældende medlem har ret til at møde og udtale sig. Eksklusionen vedtages, når 2/3 af generalforsamlingens deltagere stemmer herfor.

 

Stk. 2

Medlemmer, der lader ikke anerkendte fjordhingste bedække fremmede hopper,

eller som i annoncer tilbyder bedækning med sådanne hingste, kan dog uden videre

ekskluderes af bestyrelsen, såfremt en skriftlig advarsel fra bestyrelsen om at indstille virksomheden ikke øjeblikkeligt efterleves.

 

Stk. 3

Et ekskluderet medlem kan kun genoptages, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor. Et medlem, der er ekskluderet med henvisning til stk. 1, kan tidligst genoptages efter 1 års eksklusion. Et medlem, der er ekskluderet med henvisning til stk. 2, kan genoptages, så snart de kritisable forhold er bragt til ophør.

§13

 

Ophævelse af foreningen kræver to på hinanden følgende generalforsamlinger med normal indvarslingsfrist.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler dansk hesteavl.


Ændret på generalforsamlingen,2012, 2011, 2009, 2006 november, 2005, 2002, 2001, 1999, 1996, 1992, 1991, 1986 og 1983.