2006

Fjordhesten Danmark – Vedtægt efter generalforsamlingen 2006, marts

§1

Foreningens formål er at fremme avlen og øge interessen for fjordheste i Danmark.

 

§2

Formålet søges opnået

1) ved varetagelse af avlens interesser over for organisationer og kompetente myndigheder.

2) ved afholdelse af kåringer samt medvirken ved dyrskuer og afkomsskuer.

3) ved at yde medvirken både ved køb og salg af avlsdyr

4) ved at være behjælpelig med arrangering af møder, kurser m.v.

5) ved at yde medlemmerne konsulatorisk vejledning

 

§3

Personer, institutioner Personer, institutioner og lokale foreninger, som anerkender foreningens formål og vedtægt, kan optages som ordinære medlemmer. Et ordinært medlemskab giver en stemme ved foreningens generalforsamlinger.

Til det ordinære medlemskab kan knyttes et familiemedlemskab.

Familiemedlemskabet giver en stemme, på medlemskabet kan registreres ægtefælle /samlever samt børn under 18 år. Hvis der ønskes to stemmer knyttet til et familiemedlemskab, skal kontingentet for stemme nr. 2 svare til differencen mellem kontingent for personligt medlemskab x 2 og familiemedlemskabet.

Børn og unge under 18 år kan optages som juniormedlem uden stemmeret. Ved udgangen af det år, hvor medlemmet fylder 18, overgår juniormedlemskabet til ordinært medlemskab.

Et ordinært medlem, der er fyldt 65 år, kan på anmodning fortsætte medlemskabet som seniormedlem uden stemmeret. Medlemskabet ændres fra det efterfølgende foreningsår. Tilsvarende kan personer, der er fyldt 65 år, optages som senior-medlemmer uden stemmeret.

Personer med bopæl i udlandet kan optages som udlandsmedlemmer uden stemmeret. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Endvidere kan bestyrelsen udnævne æresmedlemmer.

Alle, der ønsker at fremstille dyr til kåring, skal være medlem af foreningen.

Medlemmer kan optages til enhver tid, men udmeldelse skal ske skriftligt til formanden inden 1. december.

 

§4

Det årlige medlemsbidrag fastsættes på den ordinære generalforsamling.

 

§5

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. I lige år vælges 4 medlemmer, i ulige år vælges 5 medlemmer. Valgene gælder for 2 år ad gangen, men genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

§7

Bestyrelsen bemyndiges til ved indkøb af avlsdyr at optage det hertil fornødne lån, men udover dette må bestyrelsen ikke optage lån eller stifte gæld uden general-forsamlingens billigelse.

 

§8

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og dens afgørelse kan ikke indankes for nogen domstol.

 

§9

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april.

Indvarsling skal ske skriftligt til medlemmerne mindst 10 dage forud.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning og skal afholdes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

 

§10

Generalforsamlingens dagsorden:

 

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmeudvalg

3) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4) Godkendelse af det reviderede regnskab

5) Fastsættelse af kontingent

6) Indkomne forslag

7) Valg af bestyrelse

8) Valg af revisor

9) Valg af dommere

10) Aktivitetsplan for det kommende år

11) Eventuelt

 

Ad pkt. 6)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 1. februar og skal meddeles i indvarslingen til general-forsamlingen.
Forslag kan fremsættes af ethvert medlem.

Det er en forudsætning for forslagets behandling på generalforsamlingen, at forslagsstilleren eller et andet medlem, der er til stede, kan begrunde det.

 

Ad pkt. 9)

Dommerkollegiet består af samtlige eksaminerede eksteriørdommere. Ud af dommerkollegiet sammensætter bestyrelsen årets dommerhold til hingste- og hoppekåringen, blandt andet under hensynstagen til gældende inhabilitetsregler og dommerekspertise. Bestyrelsen har bemyndigelse til at invitere gæstedommere, dog maksimalt en per dommerhold.

 

§11

Afstemningen sker ved personligt fremmøde og foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller 1/4 af de mødte ønsker den skriftlig. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

 

§12

Stk. 1

Hvis et medlem modarbejder foreningens interesser, kan bestyrelsen efter forudgående undersøgelse ekskludere vedkommende som medlem. Til sådan beslutning kræves enighed af den samlede bestyrelse. Det pågældende medlem er dog berettiget til at kræve den trufne beslutning om eksklusion forelagt generalforsamlingen til endelig afgørelse. Det  pågældende medlem har ret til at møde og udtale sig. Eksklusionen vedtages, når 2/3 af generalforsamlingens deltagere stemmer herfor.

Stk. 2

Medlemmer, der lader ikke anerkendte fjordhingste bedække fremmede hopper,

eller som i annoncer tilbyder bedækning med sådanne hingste, kan dog uden videre

ekskluderes af bestyrelsen, såfremt en skriftlig advarsel fra bestyrelsen om at indstille virksomheden ikke øjeblikkeligt efterleves.

Stk. 3

Et ekskluderet medlem kan kun genoptages, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor. Et medlem, der er ekskluderet med henvisning til stk. 1, kan tidligst genoptages efter 1 års eksklusion. Et medlem, der er ekskluderet med henvisning til stk. 2, kan genoptages, så snart de kritisable forhold er bragt til ophør.

§13

Ophævelse af foreningen kræver to på hinanden følgende generalforsamlinger med normal indvarslingsfrist.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler dansk hesteavl.

 

 

 

Senest ændret på den ordinære generalforsamling marts 2006.

Tidligere ændret på generalforsamlingen 2002, 2001, 1999, 1996, 1992, 1991, 1986 og 1983.