Sport
Fjordhesten Danmark - Sportsreglement
Gældende fra 01.01.12
 
1. Formål og gyldighed
Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.
Ved stævner arrangeret helt eller delvist af Fjordhesten Danmark gælder Fjordhesten Danmarks Sports Reglement (FSR).
Ved stævner med Tour-klasser er det ligeledes et krav at FSR gælder, og dette skal fremgå af propositionerne.
I DRF sammenhæng klassificeres Fjordheste-stævner som D-stævner.
 
 
2. Alder, ryttere og heste
Der kan udskrives junior- og seniorklasser.
Junior er man til og med det år, man fylder 18.
Senior er man fra det år, man fylder 19.
Der kan udskrives klasser for specielle aldre - såsom børneklasser og klasser for old­boys/-girls.
Der kan udskrives klasser for debutantryttere. Ved debutantrytter forstås en rytter, der ikke har startet over tre stævner (såvel fjordhestestævner som andre stævner med­reg­nes) i alt. Der findes ikke debutantheste.
 
 
3. Afstamningsmæssige krav til heste

Bordeaux hestepas

Renracede fjordheste med pas udstedt af et avlsforbund (Videncentret, Heste efter bemyndigelse fra Fjordhesten Danmark eller et tilsvarende udenlandsk avls­for­bund) har startret (se pkt. 4) ved samtlige stævner, hvor Fjordhesten Danmark er ene- eller medarrangør, ligesom de har adgang til FJ-touren, DM og andre mesterskaber, li­ge­som de kan komme i betragtning ved udtagelse til internationale stævner. Denne grup­pe heste vil sædvanligvis have et bordeaux pas.
 

Blåt hestepas

En del fjordheste med blåt pas af ældre dato falder også ind under ovennævnte grup­pe. Hvis hoppen har et FJ-/FJN-nummer og vallakken et FJV-/FJVN-nummer, som bevis på at de har været til kåring, er de sidestillede med heste med bordeaux pas. Er hesten ikke kår­ings­bedømt, vurderes startretten af Fjordhesten Danmark, når ejeren ansøger om at få hest­en optaget på Startretlisten (se pkt. 4).
Yngre heste med blåt pas vil altid skulle vurderes mhp. startret.
 
Grønt hestepas
Heste med grønt pas (heste uden dokumenteret afstamning) kan ikke deltage i FJ-tour’en, terrænprøver og heller ikke i DM og even­tu­elle andre mesterskaber eller komme i betragtning ved udtagelse til inter­nationale stævner.
 
 

4. Startret-liste

For at smidiggøre anmeldelsesproceduren ved stævner kan alle fjordhesteejere ansøge om at få deres hest optaget på listen over heste med startret ved fjordhestestævner.  Det sker ved at ejeren sender:
-          enten en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med oplysning om hestens navn og nummer samt dokumentation for ejerskabet til hesten, gerne scannet.
-          eller et brev til Fjordhesten Danmark, Annette Ruhoff, Tingvej 78, Tostrup, 9632 Møldrup med tilsvarende dokumentation (kopi af begge sider af ejercertifikatet)
 
Startret-listen offentliggøres på www.fjordhest.dk under ”Sport”, og det vil fremgå af listen i hvilket omfang hestene har startret.
 
 
5. Udstyr generelt
Godkendt ridehjelm er påbudt overalt, hvor man færdes til hest. Undtaget fra denne be­stem­melse er seniormesterskaber i dressur (f.eks. DM), hvor det er tilladt at ride med sort/mørk, stiv hoved-beklædning i finaleklasserne.
Dommerne opfordres til at være opmærksomme på forkert brug af hjælpere.
 
 
6. Startberettigelse
Hver hest må starte efter følgende regler:
Ved 1-dags stævne: max. tre klasser
Ved 2-dages stævne: max. fem klasser samt en showklasse
Ved 3-dages stævne: max. syv klasser samt to showklasser
Hesten må kun starte én gang i hver klasse fra LB1 dressur og opefter og i spring fra 70 cm.
 
4-årige heste må ikke deltage i nogen form for stævner før 1. august.
Ved de stævner, hvor 4 års heste må deltage, gælder følgende regler;
4 års heste må max. starte 2 klasser pr. dag.
Heste på 4 år må ikke startes i klasser højere end terræn let, LC dressurklasser, 60 og 70 cm springklasser, køreklasserne dressur I og III samt forhindringskørsel let. Heste på 4 år må ikke starte maraton-/terrænkørsel som enspænder.
De udklasninger hesten måtte opnå i ovenstående discipliner træder først i kraft, når hesten bliver 5 år.
 
Heste på 5 år kan ikke udklasses af LB dressurklasser, 70 og 80 cm springklasser og dressurkørsel III.
De udklasninger hesten måtte opnå i ovenstående discipliner træder først i kraft, når hesten bliver 6 år.
 
Ekvipagen er udelukket fra at deltage i en klasse, hvis klassen ved anmeldelsesfristens udløb er vundet tre gange eller hvis ekvipagen to gange har været placeret i højere klasser. Dette gælder både DRF-, DKF- og fjordhestestævner. I springning går det på høj­den. Der medregnes resultater fra indeværende år samt de to foregående kalender­år. Der gælder dog andre regler for terrænprøver. Se punkt 9.
 
Hvis en ekvipage starter uberettiget, kan der ikke tildeles FJ-Tour point og arrangørerne kan kræve rosetter og eventuelle præmier retur.
 
Klassen er ikke udklassende, medmindre der er minimum fem starter.
Procentridning (dressur) og alle-mod-alle (spring) er dog udklassende for de ryttere, der får placering i den samlede klasse, uanset hvor mange, der starter det pågældende program/højde, hvis blot der i alt er mere end 5 starter.
 
Stævnets højeste klasse i hver disciplin skal være åben - dog kun fra LA1 i dressur, 80 cm i springning og dressurkørsel III.
 
I finaleklasser kan en rytter/kusk kun starte én gang.
 
 
7. Dressur
Hvor intet andet er anført, rides der efter DRF’s dressurprogrammer af 1. januar 2009.
Der kan rides på bane A 20x60 meter eller på bane B 20x40 meter.
Hvor der i dressur skelnes mellem hest og pony, rides der efter hesteregler, herunder hestevolter.
I LB dressurklasser og derover er sporer påbudt. Type er valgfri, dog må de ikke kunne skade hesten.
I gangartsklasser, LD- og LC dressurklasser er der frit valg mellem pisk, sporer eller ingenting.
 
 
8. Spring
Springbanen opbygges efter DRF kategori I pony regler, hvad afstande angår. Der rides dog efter DRF hesteregler. Sikkerhedsvest til såvel op­varm­ning som konkurrencer er påkrævet.
Springklasser angives i maksimal højde og med metode (eksempelvis: spring 80 cm metode B1).
Maksimal bredde på springene er højde + 10 cm, og der skal anvendes sikker­hedsholdere (på bagbommen) ved oxere og trippelbarre.
 
 
9. Terræn (se også terrænreglementet)
Terræn middel tæller for to starter.
Rytteren skal være fyldt 12 år for at starte træningsterræn og terræn let og mindst 15 år for at starte terræn middel. Sikkerhedsvest er påkrævet ved terræn­prøverne.
En ekvipage er udklasset af Terræn let, når den tre gange har været blandt de fem første placerede, eller når den har været placeret i en højere klasse. Udklasningsperioden er indeværende år samt de to foregående kalenderår.
Der rides med støvler eller korte støvler og leggins.
Der må rides med pisk eller sporer eller ingenting.
Der må rides med glat 2- eller 3-delt trense- eller muffebid eller med bidløst hovedtøj (ægte hackamore eller sidepull - ikke mekanisk hackamore).
Sadel er obligatorisk. Sadlen skal være af engelsk model. Western-, damesadel eller lignende ikke tilladt. Bomløs sadel er tilladt, såfremt den ligner en engelsk model. Sadlen skal have en funktionsdygtig eller åben sikkerhedslås.
Klokker, gamacher og strygere er tilladt. Bandager er tilladt, hvis de er forsvarligt påsat og lukkede.
Fortøj er tilladt. Martingal og andre hjælpemidler er ikke tilladt.
Det er forbudt at modtage hjælp fra publikum.
Hesten må kun gå én terrænprøve pr. dag.
Drægtige hopper må ikke starte træningsterræn og terræn let fra ni måneder efter sidste bedækningsdato og frem til foling samt den første måned efter foling.
Drægtige hopper må ikke starte terræn middel fra syv måneder efter sidste bedækningsdato og frem til foling samt to måneder efter foling.
 
 
10. Kørsel
En maraton tæller for to starter.
Der kræves i maraton godkendt ridehjelm og sikkerhedsvest på alle etaper.
Vogn og forspænding skal være forsvarlig. Alle vogntyper, herunder også luftgummihjul, er tilladt. Ved DM og højere er luft­gum­mi­hjul dog ikke tilladt.
Ved fjordhestestævner gælder udklasningsregler, se punkt 5.
Der køres – med ovennævnte undtagelser - efter Dansk Køre Forbunds reglement. 
 
 
11. Anmeldelse
Heste skal anmeldes under det navn og den ident (fødselsnummer), der fremgår af hestens pas. Anmeldelse skal ske på blanket udarbejdet af/godkendt af Fjordhesten Danmark.  Med henblik på registrering af stævneresultater (i FjordHorse el­ler anden database) skal kopi af hestens stamtavle eller af det ejercertifikat, der hører til hestepasset, vedhæftes anmeldelsen og tilgå Fjordhesten Danmark før kataloget skrives. Fjordhesten Danmark kan rekvirere originalt dokument, såfremt det skønnes nødvendigt. Se endvidere stk. 4 vedrørende startretlisten.
 
 
12. Stævnekatalog
Ved stævner, hvor Fjordhesten Danmark er arrangør eller medarrangør, samt ved stæv­ner med Tour-klasser skal kataloget indeholde en oversigt over de deltagende heste med oplysning om navn, nummer, fødselsdato, basissignalement (farve samt evt. af­tegn) og mærkning, afstamning (F, M, Mf) samt opdrætter og ejer. Fjordhesten Dan­mark kan, hvis arrangøren ønsker det, være behjælpelig med at udarbejde denne over­sigt. Kataloget kan være i papirform eller elektronisk.
 
 
13. Signalementskontrol
Der kan ved stævner, hvor FSR gælder, blive udtaget mellem 10 og 25% af de del­tag­en­de heste til stikprøvekontrol. Liste over heste, der er udtaget til stikprøve, offent­lig­gør­es senest 2 timer før stævnestart. Deltagerne (ejer/rytter/kusk) skal aflevere heste­pas/stamtavle for de udtagne heste i stævnesekretariatet. Stævnearrangørerne aftaler med Fjordhesten Danmark’s bestyrelse, hvem der tager sig af kontrol-funktionen ved stævnet. Det er deltagernes eget ansvar at holde øje med om deres hest er udtaget til kontrol. Deltagerne har 2 timer til at få afleveret hestepas/stamtavle, sker dette ikke, er de ikke berettigede til at deltage i konkurrencen. Når Fjordhesten Danmark’s re­præ­sen­tant har modtaget hestepas/stamtavler er det vedkommendes pligt at kon­trollere at hest og hestepas/stamtavle passer sammen. Når dette er sket, tilbagegives heste­pas/stam­tavle. Kontrollen skal ske hurtigst muligt og inden hesten starter. Fjordhesten Danmark’s repræsentant må ikke selv starte i stævnet eller eje heste, som starter i stævnet.
 
 
14. Placering
Antal ekvipager/hold, der regnes placerede, afgøres efter antal startende ekvipager/hold i konkurrencen, dvs.:
 
Startende
Placeringer
2-3
1
4-6
2
7-10
3
11-15
4
16-20
5
 
Derefter en placering for hvert påbegyndt antal fire startende
 
 
 
 
15. Ansvarshavende stævne-official
Ved stævner, hvor Fjordhesten Danmark er arrangør eller medarrangør, samt ved stæv­ner med Tour-klasser skal stævnearrangøren udpege en ansvarshavende stævne-offi­cial, der skal medvirke til at stævnet afvikles bedst muligt efter de lagte tidsplaner, og under etiske hensyn til heste og mennesker. Den ansvarshavende stævne-official skal være til stede på stævnepladsen den overvejende del af tiden, og føre tilsyn med baner og stalde. Den ansvarshavende stævne-official må ikke selv starte i det stævne, hvori han/hun er ansvarshavende.
 
 
16. Andet
Det er ikke muligt i et reglement at forudse alle hændelser.
Såfremt det inden et stævne konstateres, at en bestemt problemstilling ikke er omfattet af en regel, eller såfremt fortolkning af en regel i det foreliggende tilfælde vil føre til en indlysende uretfærdighed, konfereres sagen mellem arrangøren/den stævneansvarlige og Fjordhesten Danmark v/Sportskomitéen.
Såfremt hændelsen opstår efter stævnestart, træffer den stævneansvarlige official afgørelsen, om muligt efter drøftelse med Fjordhesten Danmark, hvis det drejer sig om et af de stævner, hvor Fjordhesten Danmark er mindst medarrangør.
Afgørelsen træffes på basis af almindelig sund fornuft og fair play, dog under samtidig hensyntagen til, at afgørelsen ligger så tæt som muligt op ad intentionerne i FSR.
 
I tvivlsspørgsmål følges DRF/DKF’s reglement.
 
FSR er udarbejdet af sportsudvalget i 2004 med efterfølgende godkendelse på bestyrelsesmøde.
 
Seneste revision er sket efteråret 2011, med efterfølgende godkendelse i Fjordhesten Danmarks bestyrelse.